ΑΡΧΙΚΗ

Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Πρωτοβουλία ενός Δικτύου Καθηγητών

Τον Σεπτέμβριο του 2016 δημιουργήθηκε το Δίκτυο Καθηγητών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική. Υπήρξε το αποτέλεσμα των εργασιών του Συμποσίου: «Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια terra incognita;» που διοργανώθηκε στην Αλεξανδρούπολη από το Εργαστήριο Διδακτικών κι Επαγγελματικών Δεξιοτήτων των Βιοεπιστημόνων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης. Το Δίκτυο, ανοίγοντας προοπτικές για την οριοθέτηση του νέου, σύγχρονου γνωστικού πεδίου της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής, έχει ως στόχο να αναπτύξει τη σχετική επιστημονική συζήτηση και να αναδείξει το θέμα αυτό πάνω σε τρεις θεματικούς άξονες: το θεωρητικό υπόβαθρο, το θεσμικό πλαίσιο και τις εκπαιδευτικές πολιτικές, καθώς και τις πρακτικές διδακτικές προσεγγίσεις.

Το Δίκτυο των ακαδημαϊκών δασκάλων προτείνει την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών προκειμένου να ξεκινήσει και να αναπτυχθεί ένας γόνιμος επιστημονικός διάλογος, με σκοπό να ανοίξει και στη χώρα μας ο δρόμος ενίσχυσης και βελτίωσης του παρεχόμενου διδακτικού έργου στα Πανεπιστήμια. Οι δράσεις του Δικτύου θα έχουν ως κατάληξη την οριοθέτηση του επιστημονικού πεδίου, βασισμένου σε σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη μάθηση (ενδεικτικά αναφέρονται η Θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης του Jack Mezirow και η Ολοκληρωμένη Θεωρία Μάθησης του Knud Illeris), την καταγραφή των πολιτικών που ισχύουν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, τη συγκέντρωση ερευνών για το θέμα, καθώς και των Καλών Πρακτικών που ήδη εφαρμόζονται σε Πανεπιστήμια, την ανάληψη ερευνητικών δράσεων μέσω συνεργειών των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας με εστίαση στη διδασκαλία και τη μάθηση ως διεργασία αλληλεπίδρασης μεταξύ φοιτητών, Καθηγητών και του περιεχομένου της γνώσης.

Το Δίκτυο προτείνει, επίσης, τη δημιουργία κατάλληλων δομών μέσα στα Πανεπιστήμια που θα εξασφαλίζουν τη βασική ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση και, στη συνέχεια, τη διαρκή επικαιροποίηση και ανάπτυξη της παιδαγωγικής ικανότητας του συνόλου των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Συγκεκριμένα, κάθε δομή υποστήριξης της Πανεπιστημιακής διδασκαλίας στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα μπορούσε να:

 • ευαισθητοποιήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα σε κάθε Ανώτατο Τριτοβάθμιο Ίδρυμα και στο σύνολό της, καθώς και τους αρμόδιους πολιτικούς της εκπαίδευσης, για την
  • αναγκαιότητα δημιουργίας δομών Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής αρχικής και συνεχιζόμενης στήριξης των διδασκόντων στο διδακτικό τους έργο,
  • καλλιέργεια των διδακτικών δεξιοτήτων των Πανεπιστημιακών δασκάλων,
  • ανάπτυξη περιβάλλοντος φοιτητοκεντρικής διδασκαλίας για μαθησιακά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.
 • συμβάλλει στην ποιοτική βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναλαμβάνοντας  πρωτοβουλίες για
  • συνεργασία με ειδικούς σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε όλα τα Πανεπιστήμια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
  • διενέργεια διεπιστημονικής έρευνας στην Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική που να εστιάζεται στη μάθηση, τη διδασκαλία, τα μαθησιακά περιβάλλοντα, καθώς και τις διάφορες επιστημονικές πρακτικές και παραδόσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
  • διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων με αντικείμενο την Πανεπιστημιακή διδασκαλία,
  • δημοσίευση επιστημονικών εργασιών, και
  • σχεδιασμό μαθημάτων/σεμιναρίων για την παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των μελών ΔΕΠ.
 • παράσχει συμβουλευτικό έργο στα ΑΕΙ με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική.