Δ.Π.Θ.: Ξεκίνησε η λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας

Το Δ.Π.Θ. προχώρησε στην επίσημη ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης των μελών ΔΕΠ και των διδασκόντων του Δ.Π.Θ. (Γρα.Δι.Μ.) (ΦΕΚ 2468/24-6-2019 τ’ β). Το Γραφείο αυτό  έχει ως στόχο την προώθηση της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής, μέσω δράσεων που στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης, καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού έργου στο Δ.Π.Θ. Το Γρα.Δι.Μ. υποστηρίζει τα μέλη ΔΕΠ και τους διδάσκοντες να ανταλλάξουν και να δημιουργήσουν καλές πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας, να καταγράψουν τις ανάγκες τους, να αναστοχαστούν, να αναπτύξουν σύγχρονες και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δράσεις, με την αξιοποίηση και των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία των πανεπιστημιακών μαθημάτων, προκειμένου να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που διευκολύνουν και στηρίζουν την μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης λειτουργεί ως  ανεξάρτητη δομή του Δ.Π.Θ.,  με τη στήριξη από την αρμόδια Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου.  Συντονίστρια του Γρα.Δι.Μ. ανέλαβε η Αν. Καθηγήτρια Κατερίνα Κεδράκα, η οποία έχει διοργανώσει, υπό την αιγίδα του Δ.Π.Θ.,  δύο συνέδρια Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής στην Αλεξανδρούπολη.

Η λειτουργία του Γρα.Δι.Μ. Δ.Π.Θ. ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2020 με τη διοργάνωση ενός Κύκλου Μάθησης, που υλοποιήθηκε σε τρεις συναντήσεις για τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής. Το περιεχόμενο αυτού του Σεμιναρίου περιλάμβανε:

•    Συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον ρόλο και την ιδιαιτερότητα του έργου των μελών ΔΕΠ Ιατρικής – διδασκόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
•    Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές στρατηγικές/ μεθόδους/ τεχνικές/ που χρησιμοποιούνται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση -και ειδικότερα στις ιατρικές σπουδές.
•    Ανταλλαγή «καλών πρακτικών» διδασκαλίας  των μελών ΔΕΠ Ιατρικής.
•    Παρουσίαση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων αξιολόγησης.
•    Κριτική ανασκόπηση με βάση την προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων.
•    Ανατροφοδότηση-αξιολόγηση- σκέψεις/προτάσεις για το μέλλον

Με την περάτωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν φόρμα αξιολόγησης. Η αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες Καθηγητές ήταν πολύ θετική και ανέδειξε τη σημασία ανάλογων επιμορφώσεων για τα μέλη ΔΕΠ.

Πρόσφατα, το Γρα.Δι.Μ. του Δ.Π.Θ. υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Γρα.Δι.Μ. του Πανεπιστημίου Πατρών, που επίσης έχει προχωρήσει στην ίδρυση αντίστοιχου Γραφείου, με Συντονιστή τον Καθηγητή Θ. Καραλή (που συνεργάστηκε στο πλαίσιο αυτό για την υλοποίηση του Κύκλου Μάθησης για τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.). Ο στόχος είναι η συνεργασία των δομών αυτών σε επίπεδο διοργάνωσης εκπαιδευτικών δράσεων, εκπόνησης υλικού και προγραμμάτων.