Θεματικά Εργαστήρια

1ο Θεματικό Εργαστήριο:  Θεωρητικό υπόβαθρο

Ενδεικτικά κριτικά ερωτήματα: Ποιο θα μπορούσε να είναι το θεωρητικό υπόβαθρο για μια τέτοια προσέγγιση; Πώς «ακουμπά» στις θεωρίες μάθησης, πχ των Dewey, Illeris, Mezirow κτλ;


2ο Θεματικό Εργαστήριο:  Θεσμικό πλαίσιο – Εκπαιδευτικές Πολιτικές

Ενδεικτικά κριτικά ερωτήματα: Πώς προσεγγίζεται θεσμικά στη χώρα μας το θέμα αυτό, αλλά και πώς το αντιμετωπίζει η ακαδημαϊκή κοινότητα και ποιες τάσεις διαμορφώνονται στον Ελληνικό,  Ευρωπαϊκό  εκπαιδευτικό χώρο αλλά και διεθνώς;


3ο Θεματικό Εργαστήριο: Εφαρμοσμένες προσεγγίσεις

Ενδεικτικά κριτικά ερωτήματα: Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές και προσεγγίσεις είναι κατάλληλες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και για κάθε επιστημονικό πεδίο, ειδικότερα; Πώς μπορεί να ενεργοποιηθεί η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών; Ποιες πρακτικές προσεγγίσεις θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για την  αλλαγή στάσης προς την κατεύθυνση της ενεργού μάθησης και την αναβάθμιση  της διδακτικής ικανότητας όλων των διδασκόντων σε ΑΕΙ/ΤΕΙ (μελών ΔΕΠ, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών φοιτητών, μελών ΕΔΙΠ, συνεργατών κτλ); Με ποια μορφή θα μπορούσαν αυτές οι συγκεκριμένες πρακτικές προσεγγίσεις να ενταχθούν στη δομή των Πανεπιστημίων/ΤΕΙ;