Υλικό

Κρίσιμο σημείο για την επιτυχία των εργασιών του Συμποσίου είναι η συγκέντρωση σχετικών ερευνών και βιβλιογραφίας (ελληνικής και διεθνούς). Ο εμπλουτισμός της βιβλιογραφίας θα βοηθήσει την εργασία των ομάδων και της ολομέλειας του Συμποσίου, αλλά και την διεύρυνση των αξόνων ενδιαφέροντος για το ζήτημα της βελτίωσης της διδασκαλίας και της μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Βιβλιογραφία

Illeris, K. (1999). How we learn: Learning and Non-learning in Schools and Beyond. London/New York: Routledge.
Postareff, L., Lindblom-Ylänne, S., Nevgi, A. (2007). The effect of pedagogical training on teaching in higher education. Teaching and Teacher Education, 23 (5), 557–571.
Ashwin, P. et al (2015). Reflective Teaching in Higher Education. London: Bloomsbury.

Σύνδεσμοι

Journal of Transformative Education
Δίκτυο Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης
thesis.team – Higher Education Policy Network Blog
Ηλεκτρονικό Περιοδικό ACADEMIA
Master in Higher Education Policy: Theory and Praxis
Master in Higher Education Policy: Theory and Praxis – Facebook Page
Active Learning in Higher Education
International Journal of Teaching and Learning in Higher Education
Higher Education Journals List
International Journal of University Teaching and Faculty Development
Teaching & Learning Journals List/  Higher Education: General
Academic Exchange Quarterly
College Teaching
The Interdisciplinary Journal of Problem Based Learning
The International Journal of Teaching and Learning in Higher Education
The Journal of Faculty Development
The Journal of Hispanic Higher Education
Journal of Online Learning and Teaching
Journal of the Scholarship of Teaching and Learning
Journal on Excellence in College Teaching
Peer Review
The Review of Higher Education

Αρχεία

[fileaway type=”table” mod=”no” flightbox=”pdfs” textalign=”left”]